Leerlingenzorg

School-ondersteuningsprofiel

In een ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. In dit profiel beschrijft onze school per probleemcategorie wat de grenzen en mogelijkheden zijn, wat in het algemeen onze afwegingen zullen zijn en welke randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.

 • Hoe kunnen wij omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen in onze (bestaande) groepen in de school en onder welke voorwaarden.
 • Wat doen wij nu al goed en willen wij blijven doen?
 • Wat kunnen wij absoluut niet. Nu niet en in de toekomst niet.
 • Welke nieuwe ontwikkelingen kan CBS Het Gebint inzetten.
 • Welke nieuwe expertise kunnen wij ontwikkelen in het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsvragen en welke hulp is daarbij nodig.
 • Binnen welke kaders blijven wij bij de aanmelding van (zorg)leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling’ .

Onze school heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

 1. Signalen in kaart brengen.
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.
 3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
 4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
 5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider en de directie van de school.

Meldcode-CBS-Het-Gebint

CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst